NOTISA  Sweden

» Månadens nationaldagar och temadagar

   Aktuella artiklar

» Advents historia och traditioner
 
» Från fruntimmersföreningar till riksdagen
 
» Vaccinationens historia - vetenskap och förhoppningar
 
» Drottning Victoria - hela Europas mormor och farmor


Herredöd och pandemi
Apokalypsens fjärde ryttare

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
Bild: Bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras.

Ordet apokalyps som förknippas med undergång och massdöd härstammar från grekiskan och betyder avslöjande, uppenbarelse. I Bibelns uppenbarelsebok förmedlas via aposteln Johannes skrämmande visioner om världens och mänsklighetens slutgiltiga undergång. Fyra faser gestaltade av apokalypsens fyra ryttare skulle hemsöka jorden var och en med sina plågor.

Mest fruktad blev apokalypsens fjärde ryttare, döden, i konsten ofta avbildad med en treudd i handen och ridande på en gulblek utsvulten hästkrake. Enligt uppenbarelseboken hade den fjärde ryttaren givits makt att döda en fjärdedel av jordens befolkning. Krig, svält, vilda djur och farsoter var hans bundsförvanter.

Krig, missväxt och farsoter skulle enligt Bibelns uppenbarelsebok föregå världens undergång. Plågorna brukade avbildas som apokalypsens ryttare. I ett sällskap bestående av fyra ryttare var de tre prövningarna följeslagare till den segrande Kristus. Det var den fjärde hästen som bar döden till människorna.
Apokalypsens fyra ryttare i Albrecht Dürers version. Den magraste av hästarna längst ner t.v. är dödens springare. Bilden är ett av Dürers mest spridda träsnitt från 1498.

Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Kristendomens koppling mellan farsoter och den slutgiltiga undergången väckte människors existentiella ångest varje gång dödligheten på oförklarliga sätt ökade i befolkningarna.

Under medeltiden när digerdöden grasserade i Europa uppfattades det av många som beviset för att världens öde var beseglat och att den fjärde apokalyptiska ryttaren var närvarande.

Beviset för detta var att präster och furstar dog av farsotens verkningar i lika stor utsträckning som den övriga populationen. När sådant inträffade kallades det herredöd och tillvaron skakades i sina grundvalar

När regenter och biskopar inte längre fanns tillstädes för att upprätthålla sina ämbeten fungerade inte samhället. Resultatet blev att ekonomisk katastrof och själslig nöd förorsakade minst lika stor ödeläggelse som farsotens fysiska verkningar.

I oheliga allianser mellan vetenskap och religion formulerades teorier som utpekade vissa mänskliga beteenden som mera förkastliga än andra. Inom den romersk-katolska kyrkan hävdades uppfattningar om de sju dödssynderna, peccata mortalia. Synderna som var högmod, girighet, vällust, avund, dryckenskap, vrede och andlig lättja - även kallad liknöjdhet beträffande de andliga tingen - ansågs ursprungligen göra människan förlustig själens eviga salighet. Med tiden kom dock dödssynderna att i ökande utsträckning att förknippas med överlevnad i den jordiska tillvaron. Dödssynderna blev grundval för vetenskapliga rekommendationer och hälsoregler.

Svåra sjukdomar hade alltid varit närvarande i gamla tiders vardagsliv. Den höga dödligheten bland späda barn och gamla var legio. Det fanns etablerade rutiner som i enlighet med detta scenario upprätthöll ordning och sinnesfrid. Det fanns även teorier som förklarade tillfälliga förändringar av dödligheten på lokal nivå.

Människor som utövade ett oaktsamt leverne, jordens osunda utdunstningar eller förändringar av väderleken användes som förklaringar till sjukdomar och olyckor som drabbade på andra sätt än de tidigare välkända sätten.

I gamla tider ansågs sjukdomar bero på himlakropparnas konstellationer. Även giftiga ångor från jordens innandömen troddes förorsaka febrar. Bilden visar en medeltida astrolog i arbete. Astrologen hade kompetens att uttala sig om huruvida farsoter var allvarliga eller snabbt övergående. Det var inte ovanligt att 1500- och 1600-talens läkare kunde ställa horoskop.
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Förklaringar som hävdade väderleksförändringar och osunda dunster som orsaker till farsoternas uppkomst hade historiska anor. I den moderna läkarvetenskapens ursprungskälla "Corpus Hippocraticum" som sammanställdes under 400-300 talen f.Kr. hävdades att "Somliga sjukdomar härleda sig från levnadssättet, andra från luften, av vars insupande vi leva; båda slagen kan man åtskilja på följande sätt: när många människor samtidigt angripas av en och samma sjukdom, bör orsaken hänföras till vad som är mest gemensamt och som alla mest betjäna sig av; och detta är just det som vi inandas." (M K Löwegrens övers. 1909).

Carl von Linné vår världsberömde vetenskapsman uttryckte liknande uppfattningar. Men han fokuserade sig mera på människornas boningsrum än på naturens förutsättningar. Under 1740-talets början höll han som nybliven medicine professor föreläsningar i Uppsala. I dessa föreläsningar berörde han även de smittsamma epidemiska sjukdomarna. "Att länge vistas i det rum, där sjuke äro, är intet gott, ty det man super uti sig den inficierade luften i rummet, smittas blodet. Själva naturen lärer oss att sky för det, som är stinkande."

Carl von Linné (1707-1778), före adlandet Linnaeus.
Han var utbildad läkare och ordnade sjukdomarna i ett system som liknande växternas med 11 klasser, 37 ordningar och 325 släkten. Bilden är ett träsnitt från 1800-talet efter äldre förlaga.

Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Lika väl som man siade om kommande väderlek och skörd under de speciella orakeldagarna, skådade man efter förebud beträffande krig och farsoter. Enligt Bondepraktikan och de i gamla tider mycket innehållsrika almanackorna gav åskan de mest pålitliga förebuden beträffande kommande farsoter. Om det åskade St. Pauli dag, St. Peders natt eller under St. Philippus natt var svåra febersjukdomar att vänta. Midsommardagens åska förebådade hetsiga sjukdomar med dödlighet bland allmogen. I september lovade åskan farsot med förödande herredöd.

Herredöd, som i konsekvens av sina påföljder var en särdeles skrämmande företeelse och som ödelade populationer i större utsträckning än de mera vanligt förekommande epidemierna, var i många avseenden synonym med det vi numer kallar pandemier. Begreppet pandemi kommer förövrigt från grekiskans ord för allt "pan" och folk "demos".
 

Hela Europas mormor och farmor - drottning Victoria

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck © 2001 – 2020
Bild: Bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras.

När Victoria av England dog den 22 januari 1901 utlystes officiell sorg i en fjärdedel av världen. Drottning Victoria innehade de imposanta titlarna "drottning av Stora Britannien och Irland" och "kejsarinna av Indien". Vid sin död hade hon regerat över sitt imperium sedan år 1837. Titeln kejsarinna av Indien hade hon haft sedan år 1877.

Victoria var till kroppsformatet en kortväxt kvinna. Men det var det brittiska väldets storlek som utgjorde förutsättningarna för hennes självkänsla. Drottning Victoria föredrog att tala om sig själv som "vi". När hon avfärdade någon av sina undersåtar var det med ett skenbart majoritetsbeslut - We are not amused - Vi är inte roade.

Förutom sina officiella titlar kom drottning Victoria under slutet av sin levnad att tilldelas ytterligare titlar av den beundrande samtida Europeiska pressen nämligen "grandmother" och "grossmutter" eller skämtsamt "gossmutter" för Europas furstehus. Med internationellt språkbruk omfattades både mor- och farföräldrar av samma benämningar. Drottning Victorias utnämning till grandmother och grossmutter innebar därför att hon betraktades som anmoder till Europas mest inflytelserika furstehus..

Drottning Victoria år 1837 när hon blev regent. En fjärdedel av världen ingick i drottning Victorias imperium (bilden är från slutet av 1890-talet).
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Victoria föddes den 24/5 år 1819. Hon var dotter till Georg III:s fjärde son hertig Edward av Kent och hans maka Victoria av Sachsen-Saalfeld-Coburg. Det var moderns släkt och värderingar som präglade prinsessans uppfostran. Victoria efterträdde sin farbror William IV på tronen år 1837. Tre år senare år 1840 ingick hon äktenskap med Albert av Sachsen-Coburg-Gotha. I äktenskapet föddes inte mindre än nio barn. Albert var även sin hustrus politiske rådgivare. Han fick därigenom ett avsevärt inflytande över Englands politik. När Albert dog år 1861 sörjde Victoria honom djupt. Efter hans död bar hon alltid sorgdräkt. Politiskt blev hon efter Alberts död mindre liberal och alltmer konservativ.

Victoria och Alberts första barn var dottern Victoria Adelheid Marie Louise. Hon föddes 1840 nästan prick nio månader efter äktenskapets ingående. Denna Victoria blev vid 18 års ålder förmäld med den nio år äldre Preussiske prinsen Friedrich Wilhelm, sedermera Friedrich III. År 1859 föddes drottning Victorias och prins Alberts första barnbarn, Wilhelm, som med tiden skulle bli Kaiser Wilhelm II i Tyskland. Han räknades inte som ett av drottning Victorias mest älskade barnbarn. Enligt en anekdot skulle gossen Wilhelm i späd ålder ha bitit sin blödarsjuke morbror Leopold mycket svårt. Det sades att det var efter denna händelse som mormors nåd hade förverkats.

Redan år 1841 föddes drottning Victorias och prins Alberts äldste son Albert Edward. Han uppfostrades strängt och målmedvetet efter prins Alberts principer. Enligt samtidens skvallerpress var det i samband med en uppgörelse mellan Edward Och Albert som fadern insjuknade och dog.

År 1863 ingick Edward äktenskap med den nittonåriga Alexandra Karoline Marie Charlotte Louise Julie av Danmark. I äktenskapet föddes två söner och tre döttrar. Yngsta dottern Maud blev maka till kung Haakon II av Norge. Andre sonen efterträdde sin fader Edward VII på tronen år 1910. Han blev kung under namnet Georg V av Storbritannien. Han blev i sin tur så småningom far till två kungar, dels Edward VIII som abdikerade på grund av sin kärlek till mrs Wallis Simpson och till Georg VI gift med Englands avgudade drottningmoder. Äktenskapet mellan Alexandra av Danmark och Edward var dock inte ansett som lyckligt. Edwards omvittnade "fruntimmersintresse" skapade spänningar.

Alice föddes som drottning Victorias och Alberts andra dotter och tredje barn år 1843. Hon blev maka till Ludvig IV storhertig av Hessen. Alice födde inte mindre än sju barn innan hon vid trettiofem års ålder dog i difteri. Ungefär samtidigt dog även hennes yngsta dotter Mary. Alix den näst yngsta av Alices döttrar var sex år när modern dog. Hon sändes till mormor Victorias hov i England för att få en god uppfostran. Alix blev med tiden maka till Rysslands tsar Nikolaus II. Det har ansetts att det var Alice som överförde anlaget för blödarsjuka, hemofili A, till det ryska furstehuset.

Alfred Ernst Albert som föddes år 1844 gifte sig år 1874 med en syster till Nikolaus II, Maria Alexandrovna av Ryssland. Alfreds äldsta dotter Maria Alexandra Viktoria blev med tiden hustru till Ferdinand I av Rumänien.

Helena Augusta Victoria född 1846 tackade ja till den 15 år äldre Christian Carl August prins av Schleswig-Holstein. Hennes fyra barn föddes samtliga hemma i mor Victorias slott. Louise Karolin Alberta född 1848 gifte sig rikt med sonen till den åttonde hertigen av Agryll år 1871. Han var tre år yngre än sin hustru.

Näst yngste sonen Arthur Wilhelm Patric Albrecht kom att få speciell anknytning till Sveriges kungahus. Han var född 1850 och gifte sig 1879 med Louise Margarethe Alexandra Victoria Agnes. Parets äldsta dotter Margareta ingick med tiden äktenskap med Sveriges kronprins Gustav Adolf, senare populär kung med ordningstalet VI. Margareta blev dock aldrig svensk drottning eftersom hon dog ung. Hon efterlämnade fem barn, nämligen Gustav Adolf, nuvarande kung Carl XVI Gustafs far, Sigvard Bernadotte, Ingrid som var drottning av Danmark, prins Bertil och Lennart som var greve av Mainau.

Prins Leopold drottning Victorias yngste son var född år 1853. Det var Leopold som enligt anekdoten i barndomen blev biten av Tysklands blivande kejsare. Leopolds sjukdom innebar att många av tidens läkare bestämt avrådde honom från att ingå äktenskap. Leopold lyssnade inte på det örat. År 1882 när han var 29 år gammal äktade han den åtta år yngre Helena Waldeck av Pyrmont. Två år senare dog han av hjärnblödning i samband med ett fall. Då hade hans hustru redan fött en dotter. Fyra månader efter Leopolds död föddes ytterligare ett bidrag till Victoria och Alberts dynasti nämligen Leopold Karl Edward Albert.

Beatrice Maria Victoria Feodora yngsta dottern i den niohövdade barnaskaran föddes 1857. Hon gifte sig 1885 med den äventyrlige prinsen Henry av Battenberg. Paret fick en dotter och fyra söner innan Henry dog under ångbåtsfärd i Afrika år 1896. Dottern Victoria Eugenie gifte sig med tiden med den spanske kungen Alfonso XIII. Hans arvsrätt till kronan förorsakade på sin tid Europas hetaste skvaller. Anledningen var att han föddes efter faderns död.

Drottning Victoria år 1900.
 

Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Drottning Victorias namn har bevarats i många av Europeiska familjer. Hon har blivit en symbol för en förfluten tids moraliska och politiska värderingar. Hon var för samtiden sinnebilden för imperiet och dess värden. Värden som många då, när det tjugonde århundradet ännu var ungt och oprövat, hoppades skulle bestå.

Till detta kan tilläggas att drottning Victoria av England har fått en särdeles bekväm promenadvagn avsedd att dragas av häst uppkallad efter sig samt en "perlgrynssoppa à la Victoria".

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck. Samtligt material omfattas av Notisa Bildarkivets copyright © Otillåten publicering av Notisa Bildarkivets texter och bilder debiteras alltid såsom intrång i ideell rätt och debiteras därför enligt Notisa Bildarkivets egen prislista. Därtill kan tillkomma krav på skadestånd för kommersiellt utnyttjande. För legal användning kan Notisa Bildarkivets bilder och texter dock alltid beställas från Notisa Bildarkivet Presservice.

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck