NOTISA   Sweden

Februari

Särskilda firardagar, nationaldagar och temadagar

Andra månaders firardagar » januari  mars  april  maj  juni  juli  augusti  september  oktober  november  december 

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!
 

Februarimånaden kallades i gamla tider för Göjemånad. Enligt nordisk sagotradition anknöt benämningen till fornkungen Torre vars dotter hette Goe. Kung Torre var härskade över Gotland Kvänland och Finland. Goe relaterar också till forntida benämningar på snö. Februari härstammar från latinets Februarius och namnet på den fornetruskiska gudomligheten Februus.

Februaris månadssten är Ametist
Zodiakens tecken i februari är Vattumannen och Fiskarna

Kalenderhistoria

Den legendariske romerske härskaren Numa Pompilius som levde under 700-talet f.Kr. införde de två månaderna januari och februari. De placerades då i slutet av året som månad elva och tolv. Några århundraden senare omplacerades januari och februari och blev årets första månader.
Ytterligare några århundraden senare år 45- 46 f.Kr. infördes den julianska kalendern. Initiativtagare var kejsar Julius Cesar. I och med denna kalender bestämdes årets antal dagar till 365. Vart fjärde år kompletterades kalendern med en extra skottdag.
Den julianska kalendern kallades i vårt land sedermera den gamla stilen. Detta skedde när den julianska kalendern under 1500-talets senare del i ökande utsträckning ersattes av den gregorianska kalendern som kallades den nya stilen. Det var påven Gregorius XIII som genom en påvlig bulla den 24 februari år 1582 tillkännagav den nya kalenderordningen, där jämna sekelår undantogs från att vara skottår såvida de inte var delbara med talet 400.
I de protestantiska och ortodoxa länderna dröjde man med att införa den gregorianska kalendern trots att den var mer exakt än den julianska. Det ansågs vara problematiskt att hänvisa till katolska seder i protestantiska länder.
I Sverige velades det mellan kalendrarna. Fram till år 1753 gällde officiellt den julianska kalendern. Dock med undantag för åren 1700-1712 då Sverige hade en alldeles egen kalendervariant av gregorianska kalendern, kallad den svenska kalendern. Men kung Karl XII irriterade sig på trasslandet med tiden och anbefallde att Sverige skulle justera kalendern. En extra dag tillades efter den 29 februari 1712. Detta år erhöll månaden sålunda 30 dagar. Dagen därefter blev den 1 mars. Den julianska kalendern var därmed åter gällande.
År 1753 infördes slutligen den gregorianska kalendern i Sverige och Finland. Norge, Danmark och Färöarna hade då haft den Gregorianska kalendern sedan 1700-talets inledning.

Högtider och händelser

Kyndelsmässan markerar julens avslut
År 1772 beslutades att kyndelsmäss skulle firas den söndag som infaller mellan den 2 och 8 februari. Tidigare var kyndelsmäss helgdag som firades 40 dagar efter jul.

Jokkmokks marknad
I inledningen av februari, torsdag till lördag, firas Jokkmokks marknad, som är en gammal tradition. Den första vintermarknaden hölls år 1605 i Jokkmokk. Det var den ekonomiskt sinnade Vasasonen hertig Karl senare Karl IX som anbefallde att marknadsplatser skulle inrättas i norr. Han ville kontrollera handeln, driva in skatter, hålla ting och inte minst sprida kristendomen.

Fastlagssöndagen
Fastlagssöndagen som också kallas Köttsöndagen är enligt det svenska kyrkoårets kalender den söndag som inleder fastlagen. Fastlagen omfattar tre dagar söndag till tisdag och föregår den fyrtio dagar långa påskfastan. Den liturgiska färgen är blå inom Svenska Kyrkan, men vanligtvis violett i andra kyrkosamfund.
Påsken styr när fastlagen infaller. Det medför att fastlagssöndagen kan infalla som tidigast 1 februari och som senast 7 mars.

Fettisdag
Fettisdagen firades förr i tiden med bullkalas tisdagen närmast efter fastlagssöndagen 47 dagar före påsk. Dagen är rörlig, och infaller som tidigast 3 februari och senast den 9 mars. Till dagens firande hör semlorna som också kallas fettisdagsbullar eller fastlagsbullar. I södra Sverige firas bullamåndag. Även islänningarna firar med fastlagsbullar på måndag.

Sportlov
Sveriges alla skolbarn firar en veckas vintersportlov i februari eller mars. Sportlovet är fördelat över landet under veckorna 7-10.

Vasaloppet
Vasaloppet 2024 går söndag 3 mars, men redan i slutet av februari annordnas kortare och längre lopp olika dagar. T.ex. tjejvasan 30 km och öppet spår 90 km.
Läs mer på Vasalopets hemsida.
Om första vasaloppet för 102 år sedan kan du läsa här.


*Stjärna framför ett evenemang i listan nedan betyder att det återkommer vid olika datum olika år - t.ex. årsdag som firas viss veckodag.
 

1 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Nationella Vegetariska dagen infaller den 1 februari. Den Vegetariska Världsdagen firas den 1 oktober.
 

2 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella tvillingdagen uppmärksammas den 2 februari. Dagen tillkom på finländskt initiativ år 2010. Instiftaren var Finlands Flerlingsfamiljer som är paraplyorganisation för lokala intresseföreningar för familjer med tvillingar, trillingar, fyrlingar och flerbarnsbörd. Syftet med dagen är bland annat att verka för barnens individualitet.

*Kyndelsmässodagen den 2 februari är och har inom kristenheten varit en viktig högtidsdag. I Kyrkan högtidhålls dagen den söndag som infaller mellan den 2 och 8 februari. Dagen firades ursprungligen till minne av Jesus frambärande i templet och Jungfru Maria kyrktagning vilket skedde 40 dagar efter Jesusbarnets födelse den 25 december. Jesusbarnet liknades i predikotexterna vid världens ljus.
Kyrktagningen var ursprungligen en judisk sed. Den grundade sig i uppfattningen att kvinnan efter förlossningen var oren eller liminell i rituell bemärkelse och måste återuppta sin plats i församlingen. Dessa seder förekom även inom den svenska kyrkogemenskapen under medeltiden. Den nyblivna modern tände ljus och tog med sig offergåvor till kyrkan vid kyrktagningen vilken skedde sex veckor efter förlossningen.
Vid kyndelsmässan då man firade Jungfru Maria kyrktagning i brukade församlingarna ta med sig ljus till kyrkorna. Ljusen välsignades varvid en del av dem, enligt traditionen vart tionde, överlämnades till kyrkan som gåva.
Kyndelsmässodagen markerade att halva vintern var passerad. Dagen var en helgdag med magiska förtecken. Den var också en orakeldag då man gjorde förutsägelser om vädret. Man tittade också igenom förråden för att avgöra om djurfoder och mat skulle räcka hela vintern. Milt väder denna dag förebådade missväxt och sjukdomar bland djur och människor.
I och med år 1772 och 1773 års kalenderreform blev kyndelsmässodagen rörlig. Den förlorade sin status som helgdag och firades den söndag som inföll under tiden den 2 till 8 februari. Om fastlagssöndagen infaller under samma period skall kyndelsmässan firas föregående söndag.
Kyndelsmässodagen firas enligt den ortodoxa kyrkkalendern som relaterar till den julianska kalendern den 15 februari.

Den 2 februari firas Groundhog Day i USA och Canada. Här i Norden saknas murmeldjur i vår fauna. Firandet av Groundhog Day förknippas med Candelmass Day, kyndelsmässodagen, och de orakelsvar som enligt seden söktes denna dag. Ett murmeldjur väcktes ur sin vintersömn och lockades ur boet. Om murmeldjuret fick syn på sin skugga och återvände till boet skulle vintern fortsätta i ytterligare sex veckor. Om murmeldjuret inte återvänder till boet var våren i antågande. Traditionen hävdas ha kommit från Europa där man använt igelkottar som orakel i stället för murmeldjur.

Den internationella våtmarksdagen uppmärksammas den 2 februari. Våtmarksdagen är initierad av Ramsarkonventionen som bildades i den Iranska staden Ramsar år 1971 för att värna världens betydelsefulla våtmarker och fågellivet i dessa områden.
 

3 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Andningens dag skapades av tidningen Hälsa år 2012. Den 3 februari varje år uppmärksammas andningens betydelse för hälsan.

*Löpningens dag infaller den första lördagen i februari varje år.

Morotskakans dag den 3 februari etablerades år 2003. Vem eller vilka som var initiativtagare till firandet av dagen är höljt i dunkel. Men morotens vänner är många och morotskakans vänner är troligen ännu fler.
 

4 februari

Nationaldagar

Den 4 februari firar Sri Lanka tidigare Ceylon självständighet från Storbritannien som de erhöll detta datum år 1948

Temadagar

Världscancerdagen som år 2000 grundades av Internationella unionen mot cancer uppmärksammar cancerfrågan med temadag och aktiviteter den 4 februari. Syftet är att öka resurserna för cancervården.

*Kyndelsmässa firas 2024 i kyrkan denna söndag.

Den 4 februari firar vi vargens dag. Dagen är tillkommen på initiativ av Nordulv som syftar till att slå vakt om den svenska vargstammen och SRF Svenska rovdjursföreningen.
 

5 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Runebergsdagen firas i Finland den 5 februari till minne av nationalskalden Johan Ludvig Runebergs födelse. Denna dag firas med kaffe och Runebergstårta samt skådespel och litterära samkväm runt om i landet. Runeberg föddes den 5 februari år 1804 i Jakobstad nuvarande Finland. Då tillhörde Finland Sverige. Han dog i Borgå i Finland den 6 maj 1877.

Den 5 februari firas Nutelladagen. Nutella är känd hasselnötskräm som rönt stor uppskattning over there.
 

6 februari

Nationaldagar

Samernas nationaldag firas i hela Sameland den 6 februari. Beslutet om samernas nationaldag fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors. Dagen firas sedan 1992 och uppmärksammar minnet av den första samiska kongressen som hölls detta datum år 1917 i Trondheim.

Niue och Nya Zeeland firar Waitangi Day den 6 februari. Dagen hugfäster minnet av fördraget vid Waitangi som undertecknades den 6 februari 1840 mellan Storbritannien och Maorifolkets hövdingar. Dagen firas som nationaldag.

Temadagar

Den 6 – 8 februari firas Jokkmokks marknad. Den första vintermarknaden hölls år 1605 i Jokkmokk. Det var den ekonomiskt sinnade Vasa sonen hertig Karl senare Karl IX som anbefallde att marknadsplatser skulle inrättas i norr. Han ville kontrollera handeln driva in skatter hålla ting och inte minst sprida kristendomen.
Februari var passande tid för att samlas till marknad i Jokkmokk. Samerna befann sig i sina vintervisten. Framkomligheten för statens tjänstemän i det väglösa landet gynnades av de isbelagda vattendragen.

Den 6 februari uppmärksammar vi internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. UN Women nationella kommitté Sverige arrangerar denna dag ett seminarium i Sveriges riksdag.

Semikolonets dag firas den 6 februari. Detta ; skiljetecken introducerades och populariserades av den italienske typografen Aldo Manuzio. Han avled den 6 februari 1515.
 

7 februari

Nationaldagar

Grenada firar nationaldagen den 7 februari. År 1974 blev Grenada självständigt från Storbritannien.

Temadagar

*Den 7 februari uppmärksammas den internationella högläsningsdagen. World Read Aloud Day. Dagen har firats sedan 2010 och startades av organisationen Lit World i samarbete med det amerikanska barnboksförlaget Scholastic. Högläsningens dag, den första onsdagen i februari, ska verka för läsglädje och sprida läskunnigheten.

Tankens dag firas den 7 februari. Dagen initierades i Gävle och Sollefteå år 2010. Syftet med dagen är att uppmärksamma tankens påverkan på känslan vilket inverkar på handlingen vilket påverkar resultaten.
Dagens initiativtagare resonerade med utgångspunkt i känslans dag - alla hjärtans dag - och beslöt att tanken borde komma före känslan. Närmare bestämt en vecka före den 14 februari.
 

8 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Skogens dag uppmärksammas år 2024 den 8 februari med aktiviteter bl.a. på Grand Hotel i Stockholm.

Ägghalvans dag infaller den 8 februari. För den som mera gillar hela ägg firas äggets dag den andra fredagen i oktober.
 

9 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

10 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den heliga Annas festdag firas den 10 februari. Inom den ortodoxa kyrkan anses hon vara Sveriges skyddshelgon. Den heliga Anna föddes som Ingegerd Olofsdotter, Olof Skötkonungs dotter. Gift 1019 med storfurst Jaroslav den vise av Novgorod. Vid äktenskapets ingående antog hon namnet Irina. I äktenskapet som kom att vara i trettio år föddes 10 barn. Efter Jaroslavs död intresserade sig Irina - Ingegerd åt ortodoxa kyrkan. Hon grundade ett nunnekloster och blev själv nunna. Som nunna antog hon namnet Anna. Den 10 februari troligen år 1050, dog nunnan Anna i Novgorod i Ryssland. Anna alias Ingegerd gravsattes i Sofiakatedralen i Kiev där Jaroslav redan var begravd. Hon vördas därefter som helgonet Anna i rysk-ortodoxa kyrkan. Under 30-talet undersöktes Annas och Jaroslavs kvarlevor. Undersökningen fastslog att Jaroslav var 172 cm lång och Anna var 162 cm lång. Hennes kranium var massivt och elliptiskt till formen. Pannan och hakan var vanliga med genomsnittlig lutning, näsan var framträdande.

Internationella epilepsidagen den 10 februari uppmärksammar hur epilepsi kan påverka livet och informerar om nya forskningsrön.
 

11 februari

Nationaldagar

Japan firar nationens grundande den 11 februari. Denna dag år 660 f. Kr. kröntes ”kejsar Jimmu” Japans förste kejsare vilken enligt traditionen var ättling till solens gudinna. Dagens kejsare är den senaste ättlingen i denna långvariga dynasti.

Temadagar

*Fastlagssöndagen år 2024 infaller söndag 11 februari. Fastlagssöndagen som också kallas köttsöndagen är enligt det svenska kyrkoårets kalender den söndag som inleder fastlagen. Fastlagen omfattar tre dagar söndag till tisdag och föregår den fyrtio dagar långa påskfastan. Den liturgiska färgen är blå inom Svenska Kyrkan, men vanligtvis violett i andra kyrkosamfund.
Påsken styr när fastlagen infaller. Det medför att fastlagssöndagen kan infalla som tidigast 1 februari och som senast 7 mars.

Världsdagen för de sjuka firas den 11 februari. Dagen instiftades år 1992 av påve Johannes Paulus II till minne av den saliga Jungfru Maria av Lourdes. Dagen firades första gången den 11 februari året därpå. Utgångspunkten för firandet fann påven i Jesu ord "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila" (Matt 11:28)

Den 11 februari uppmärksammas den internationella FN-dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap och forskning. Kvinnorna som utgör hälften av världens befolkning har betydelsefulla uppgifter att fylla genom beslut och deltagande på alla nivåer av utveckling och vetenskap.

Internationella 112-dagen firas den 11 februari. Dagen uppmärksammar att larmnumret 112 är gemensamt nödnummer för hela EU. Man kan ringa nummer 112 var som helst i EU i en akut nödsituation. Dagen initierades år 2009 av EENA-European Emergency Number Association.

Säkrare Internet-dagen, Safer Internet Day (SID) firas den 11 februari och organiseras bl.a. av Insafe-INHOPE Network, med stöd av Europeiska Kommissionen. Ett av målen är att göra Internet säkrare för barn.

*I Norge firas mors dag den andra söndagen i februari. 2024 är det den 11 februari.
 

12 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Charles Robert Darwin hyllas den 12 februari för sina rön gällande evolutionen. Darwin föddes den 12 februari år 1809 och dog den 19 april år 1882 i England. Han hade många strängar på sin lyra. Förutom forskare biolog och zoolog var han även geolog och teolog. Hans främsta bidrag till historien var upptäckten av och framläggandet av övertygande belägg för att alla arter har utvecklats från ett gemensamt ursprung genom naturligt urval och evolution.

Djurförsökens dag den 12 februari värnar om försöksdjuren. Dagen initierades av Förbundet Djurens Rätt med avsikt att ställa frågan om alla de djurförsök som idag genomförs verkligen är nödvändiga.

*Clean Out Your Computer Day uppmärksammas den andra måndagen i februari. Dagen är mera nationell i USA än i Sverige. Men det är verkligen en god idé att vårda sin dator minst en gång om året.
· Gör backup på filer, dokument och bilder.
· Rensa din desktop. Ta bort eller arkivera filer som du inte lägre behöver.
· Sortera bokmärken, filer och mappar. Ta bort de som inte använts på ett år.
· Avinstallera program som inte längre används. Uppgradera virusskydd.
 

13 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 13 februari firas Världsradiodagen. Dagen initierades vid Unescos generalkonferens år 2011 eftersom radion trots de digitala framstegen är radio fortsätter att vara det medium som når flest människor – över hela världen.

*Fettisdagen infaller år 2024 den 13 februari. Fettisdagen firas tisdagen efter fastlagssöndagen, 47 dagar före påsk och är den dag som inleder fastlagen. Dagen som är rörlig, infaller som tidigast 3 februari och senast den 9 mars. Förr i tiden bjöds det på semlor med varm mjölk under fettisdagen. Långt tillbaka i tiden kallades bullen med grädde och mandelmassa för hetvägg.

*Internationella pannkaksdagen delar dag med semlorna. Pannkaksdagen infaller tisdagen efter fastlagssöndagen.

Tandborstbytardagen den 13 februari då vi inte byter tandborstar med varandra utan slänger den gamla nötta och skaffar en ny.
 

14 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Alla Hjärtans dag eller St Valentins dag som uppmärksammas den 14 februari firades kommersiellt redan under 1800-talet i England och Irland. Just den dagen överlämnades små presenter, vackra handkort eller sändes vykort till någon som man gillade. Valentindagen fanns i helgonkalendern sedan medeltiden och i legenderna i Frankrike och England berättades om den ömsinte Sankt Valentin som värnade om olyckliga och förhoppningsfulla kärlekspar. Men det fanns flera helgon med namnet Valentin och traditionerna blandades med romerska vårfester och folktro. I Irland var dock många övertygade om att just deras vördade Valentin var den ende rätte kärleksbeskyddaren. Den irländske karmeliterprästen, Fr. John Spratt, fick år 1835 påvens tillåtelse att föra helgonet St Valentins kvarlevor till Irland. De fanns enligt uppgift bland andra reliker i staden Roms katakomber. St Valentins reliker fördes till karmeliter-kyrkan på Whitefriar Street i Dublin. Under 1950-talet fick St Valentin ett eget altare i kyrkan. Numer vallfärdar många till kyrkan den 14 februari, det datum år 226 då helgonet skulle ha dött martyrdöden i Italienska Terni. St Valentins dag har med tiden blivit en betydelsefull dag inte minst i USA. I Sverige har dagen blivit en alltmer kommersiell dag under slutet av 1900-talet och 2000-talet.

*Askonsdagen infaller år 2024 den 14 februari. Dagen firas onsdagen efter fettisdagen och är första dagen i fastetiden. Benämningen Askonsdag har uppkommit med anledning av seden beströ sig med aska under fastans första dag. Askan var tecken på ödmjukhet och botgöring i den tidigkristna kyrkan och i den katolska kyrkan.
 

15 februari

Nationaldagar

Serbien firar nationaldag den 15 februari.

Temadagar

Den 15 februari infaller den internationella barncancerdagen. Dagen uppmärksammar på olika sätt de barn i världen som drabbats av cancer. Internationella barncancerdagen är en global gemensam kampanj som vill öka kunskapen om barncancer och förståelsen för barn och ungdomar med cancer, överlevare och deras familjer.

Geléhallonens dag firas den 15 februari. Geléhallonen kallades även jungfrubröst. Geléhallonen salufördes på marknader i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. De söta hallonen var möjliga att tillverka hemmavid utan kostsamma apparater vilket erbjöd tillfälle till extra inkomster för marknadsförsäljarna.

Kyndelsmässodagen firas enligt ortodoxa kyrkkalendern som relaterar till den julianska kalendern den 15 februari, den 2 februari enligt den Gregorianska kalendern.
 

16 februari

Nationaldagar

Litauen firar nationell självständighetsdag den 16 februari. Dagen firas till minne av proklameringen av en egen stat oavhängig från Ryssland och Tyskland år 1918.

Temadagar
  –

17 februari

Nationaldagar

Libyen firar nationaldag den 17 februari.

Kosovos parlament förklarade sig självständigt från Serbien den 17 februari år 2008.
93 av FN:s 193 stater, bland andra Sverige och USA, har erkänt Kosovo. Serbien godtar ej utbrytningen. Men Kosovo hävdar den 17 februari som nationaldag.

Temadagar
  –

18 februari

Nationaldagar

Gambia firar den 18 februari självständighet från Storbritannien 1965.

Temadagar

Fotens dag firas den 18 februari. För den som vill fira flera fötter rekommenderas fothälsodagen. Denna dag är initierad av Förbundet Sveriges Fotterapeuter. Fothälsodagen uppmärksammas den första helgfria tisdagen i maj.
 

19 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Knäckebrödets dag uppmärksammas den 19 februari varje år. Dagen är initierad av knäckebrödsakademien. Syftet med knäckebrödsakademien är att "värna, främja och vidareutveckla den svenska knäckebrödskulturen."
 

20 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Världsdagen för social rättvisa firas den 20 februari. Dagen skapades år 2007 av FN:s generalförsamling. Avsikten var att bidra till enandet av det internationella samfundets strävan att minska fattigdom och att öka social rättvisa.

Slarvighetens dag firas den 20 februari. Hur dagen bäst skall uppmärksammas överlåtes till var och en. Städa eller slarva det är frågan.

Internationella piprökardagen den 20 februari firas med rökning av den bästa tobaken hela dagen. Snart är det väl bara fiskagubben på den klassiska tavlan som röker pipa.
 

21 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas vanligen den 22 februari men i år är det en lördag, därav firandet den 21 februari. Dagen initierades av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund. I år uppmärksammar Brottsoffermyndigheten dagen för 21:e året i rad. Dagen arrangeras i samverkan med Bris, Brottsofferjouren Sverige, ECPAT, RFSL, RAV, Roks, Rädda Barnen, UNICEF och Unizon. Årets program fokuserar på barnkonventionen och på hur barn och unga drabbas av sexuella övergrepp via nätet.

Internationella modersmålsdagen infaller varje år den 21 februari varje år. Dagen initierades av Unesco hösten 1999 och firades första gången år 2000. Avsikten med dagen var att främja språklig mångfald och att skapa förutsättningar för förståelse, tolerans och dialog.

Fondvalsdagen uppmärksammar den 21 februari de hållbara fondvalen. Miljömärkningen Svanen har startat den rikstäckande kampanjen "Fondvalet" och instiftat Fondvalsdagen den 21. Den uttalade avsikten är en grönare finansmarknad och en mer hållbar framtid.
 

22 februari

Nationaldagar

Saint Lucia firar nationaldag den 22 februari. Saint Lucia som tillhört Storbritannien sedan 1814 blev en självständig stat i Västindien den 22 februari 1979.

Temadagar

Alla scouter firar world World Thinking Day den 22 februari som sin speciella dag. Sedan år 1924 har dagen firats som en dag då scoutkamraterna jorden runt tänker på varandra och på scoutrörelsens grundare.
 

23 februari

Nationaldagar

Guyanas nationaldag infaller den 23 februari. Då firas självständighet från Storbritannien 1966.

Brunei firar nationaldag den 23 februari.

Temadagar
  –

24 februari

Nationaldagar

Den 24 februari firar Estland nationaldag. 24 februari 1918 blev Estland självständigt från Ryssland. och behöll självständigheten tills 1944 när den sovjetiska Röda armén erövrade Estland. Mellan 1944 och 1991 tillhörde Estland Sovjetunionen och blev åter självständigt den 20 augusti 1991.

Temadagar

Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari på folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedatum Gottlund var född år 1796. Sverigefinnarnas dag började firas 2011. Sverigefinnar är benämning på de personer som är bosatta i Sverige och som har finska som sitt modersmål. Carl Axel Gottlund vandrade åren 1821–1822 i Värmlands finnskogar och fann befolkningen där i ett eländigt läge. Han beslöt då att hjälpa Värmlands finnar, skaffade dem böcker på finska språket samt inlämnade en av 600 personer undertecknad petition till rikets ständer gällande vidtagande av åtgärder för att förbättra de värmländska finnarnas belägenhet. Sverigefinnarna är den största nationella minoriteten i Sverige.

Internationella EBM dagen firas den 24 februari. Förkortningen betyder Electronic Body Music. Uttrycket lär ha skapats myntades 1978 och användes inom stilen industry/dance.
 

25 februari

Nationaldagar

25 Februari firar Kuwait nationaldag.

Temadagar

Den 25 februari är det grapefruktens dag. Initiativtagare till dagen är Florida Department of Citrus.
 

26 februari

Nationaldagar

Nationell minnesdag i Ukraina över Rysslands annektering av Krim, proklamerad 2020 av Ukraina för att markera motståndet mot annekteringen.

Temadagar
  –

27 februari

Nationaldagar

Dominikanska republiken firar nationaldag den 27 februari.

Temadagar

Internationella isbjörnsdagen uppmärksammas den 27 februari. Dagen är initierad av den ideella föreningen Polar Bears International (PBI). Avsikten med dagen är att öka medvetenheten om den globala uppvärmningen effekter för isbjörns-populationerna.
 

28 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

I Finland firas Kalevaladagen den 28 februari. Kalevala är ett finskt och karelskt nationalepos. Kalevala sammanställdes av Elias Lönnrot. Han föddes på Paikkari torp i Sammatti socken i april 1802 där han också dog den 19 mars 1884. Elias Lönnrot var botaniker läkare författare folkdiktnings- och språkforskare. Hans mest berömda verk var sammanställningen av det finska nationaleposet Kalevala.
 

29 februari

Nationaldagar
  –

Temadagar

*29 februari i år uppmärksammas Internationella musarmsdagen eller international RSI day (repetitive strain injuries). Meningen med dagen är att öka medvetenheten om belastningsskador som förorsakas av arbete vid dator. Internationella musarmsdagen infaller sista dagen i februari varje år.

*Sällsynta dagen, Rare Disease Day, firas 2024 den 29 februari (alltid sista dagen i februari). Dagen ägnas förstås åt sällsynta diagnoser.

---

Skottdagen infaller numer den 29 februari vart fjärde år. Före år 2000 var det den 24 februari som var skottdag. Skottår inträffar vart fjärde år utom vid sekelår (såvida det inte är delbart med 400, t.ex. år 2000 som därför var skottår).
 

Historiska händelser

Om begreppet vargtimmen i någon mån travesteras och överförs till årets kalendermånader är februari vargmånaden. Inte minst inom kungahusen har februari varit en ödesmättad tid.

Några axplock ur mängden.

Kung Hans av Danmark som också var kung över Norge och Sverige dog den 20 februari år 1513. Kungen som var ömsom kolerisk och sangvinisk enligt tidens läkare rekommenderades en diet av pepparkakor som botemedel. Kung Hans mördades enligt ryktet med av sin egen son Kristian och några stormän.

När Kristian tyrann blev kung i Danmark var Sten Sture den yngre riksföreståndare i Sverige. Danmark och Sverige var i konstant i krig med varandra. I det pågående kriget skadade Sten Sture dy sitt sedermera omtalade knä. Under svenska truppens reträtt som skedde på Åsundens och Mälarens isar drabbades Sten Sture dy av kallbrand i benet och dog på isen den 3 februari år 1520. Kristian valdes till svensk kung. Han ställde till med Stockholms blodbad och flera mindre blodsutgjutelser i de svenska provinserna under sin eriksgata.

Gustav Vasas äldste son Erik XIV dog den 26 februari år 1577 i sitt förvar på Örbuhus slott i Uppland. Enligt traditionen förgiftad av ärtsoppa som serverats på hans halvbror Johans befallning.

I samband med att Erik XIV avsattes och fängslades splittrades hans familj. Karin Månsdotter som varit Sveriges drottning från 4 juli – 29 september 1568 erhöll en gård i Finland som förläning. Eriks och Karin Månsdotters två äldsta barn Gustav och Sigrid sändes utomlands för att uppfostras. Gustav som var barnbarn till Gustav Vasa var född 1568 och sändes bort i s.k. landsflykt år 1575. Under sin uppväxt uttryckte Gustav flera gånger sin önskan att återförenas med sin mor. Gustav levde under största delen av sitt liv i misär. År 1596 träffade han sin mor men de hade svårt att tala med varandra eftersom Gustav hade glömt bort sitt gamla modersmål. Han avled i februari 1607.

Karl X Gustav dog den 6 februari 1658 i Kungshuset i Göteborg. Hans sista stora krigiska bravad blev det framgångsrika tåget över Bält. Karl X Gustav var barnbarns barn till Gustav Vasa.

Kung Adolf Fredrik dog i slaganfall den 12 februari år 1771 på Stockholms slott. Enligt den kungliga bulletinen hade Hans Majestäts dödsfall skett av indigestion av hetvägg, surkål, rovor, hummer, kaviar, böckling och champagnevin. Adolf Fredrik som var gift med Sofia Ulrika var dessutom far till Gustav III och Karl XIII.

Gustav III:s äldste son Gustav var född 1 november 1778. Efter attentatet mot fadern vid Operamaskeraden 1792 blev Gustav regent med ordningstalet IV. År 1809 avsattes han genom en statskupp. Han blev arresterad och landsförvisad. Han lämnade landet med sin familj men levde därefter ensam och inkognito som överste Gustafsson under enkla förhållanden. Gustav IV Adolf dog den 7 februari år 1837 på värdshuset Vita hästen i schweiziska Sankt Gallen.

När Gustav IV Adolf avsattes valdes hans faders yngre bror Karl till kung med ordningstalet XIII. Den nytillsatte kungen hade bara haft en son inom äktenskapet. Denne son hade dock dött under sin första levnadsvecka. Den barnlöse kung Karl XIII adopterade först den 42 årige släktingen Karl August som dock hastigt avled år 1810 på Kvidinge hed i Skåne. Karl XIII adopterade därefter den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte vilken saknade kunglig börd men genom adoption blev anfader för den nuvarande kungasläkten. Jean Baptiste Bernadotte tog namnet Karl XIV Johan.

Karl XIII dog den 5 februari 1818 på Stockholms slott.
 

* = Rörlig dag/vecka - årsdag som firas viss veckodag.

-----

» Se också backspegeln - händelser förr per månad.