Sweden     Svenska regenter
Soverings of Sweden

 

 

  

 

 
»»
Nytt och gammalt om vartannat - Det kungliga barnets namn


 
SVERIGES REGENTER
SOVERIGNS OF SWEDEN
 
900-1300 talen
10th-14th centuries
Från 1600-tal till nutid.
The 17th century until modern times.
Från unionsregenter till Vasatid.
From the Union rulers to Gustav Vasa.
   
 900-1300 talen.
10th-14th centuries

Tidsangivelserna beträffande regeringstider är ungefärliga. Ruling times are estimated.

F/B = Född/Born
D = Död/Dead.
G/M = Gift/Married.
R = Regerade/Reigned.
900-12221222

Erik Segersäll
Troligen gift med Sigrid Storråda.
Maybe married to Sigrid Storråda.
Regerade i slutet av 900-talet.
Reigned in the end of 10th century.

Olof Skötkonung
Son till Erik Segersäll.
Son of Erik Segersäll.
R. 995-1022
D. 1022

Anund Jakob
Son till Olof Skötkonung och hans hustru Estrid av Mecklenburg. Son of Olof Skötkonung and his wife Estrid of Mecklenburg.
R. 1022-1050
D. 1050

Emund gamle (Edmund the old)
Son till Olof Skötkonung och hans frilla Edla av Venden.
Son of Olof Skötkonung and his konkubine Edla av Venden.
R. 1050-1061
D. 1061

Stenkil
Stamfader för den västgotiska, stenkilska ätten. Ancestor of the Westgothian, Stenkil dynasti.
R. 1061-1066
G. Syster till Emund gamle.
M. A sister of Edmund the old.
D. 1066

Två kungar med namnet Erik. Two kings named Erik.

Erik av Segersälls ätt.
Erik of the Segersäll dynasti.
Släkt med, kanske son till Anund Jakob. Asatrogen. Hävdade rätt till tronen. Stred om tronen med Erik av Stenkils ätt.
Dog i striden.
Related to, maybe a son of Anund Jakob. Held on to the old asareligion. Claimed right to the throne. Fought against Erik of Stenkil dynasty. Died in the struggle.
R. 1066-1067
D. 1067

Erik av Stenkils ätt. Erik of the Stenkil dynasty.
Son till Stenkil. Stred om tronen med Erik av Segersälls ätt.Kristen. Dog i striden.
Son of Stenkil. Claimed right to the throne. Christian. Fought against Erik of Segersälls dynasty.Died in the struggle.
R. 1066-1067
D. 1067

Halsten
Son till Stenkil och bror till Erik Stenkilsson. Drevs från tronen när han vägrade
"blota" offra till de gamla asagudarnas ära.
Son of Stenkil and a brother of Erik Stenkilsson. Was discrowned because he refused to arrange sacrificial fesats in honor of the old asagoods.
R. 1067-1070

Anund Gårdske. Anund from Gårdarike.
Ryskfödd släkting till Emund gamle. Möjligen en av hans systersöner. Russian born relative of Edmund the old. Maybe a son of one of his sisters.
R. 1070-1075
D. 1075

Håkan Röde
Västgötahövding. Troligen släkt med Stenkil. Gift med den efterlevande änkan till Erik av Segersälls ätt.
A Westgotian leader.
Probably a relative of Stenkil. Married to the widow of Erik of the Segersäll dynasti.
R. 1075-1079
D. 1079

Halsten
Regerade andra gången tillsammans med Inge d.ä.
Ruled a second time together with Inge the elder.
R. 1079-1084
D. 1084

Inge d.ä. Inge the elder.
Son till Stenkil. Yngre bror till Erik och Halsten. Förstörde Uppsala hednatempel. Benämndes tillsammans med sin bror Halsten som svensk kung av påven Gregorus VII.
Son of Stenkil. A younger brother of Erikand Halsten Stenkil. Destroyed the hethen temple in Uppsala. Recognised together with his brother as the king of Sweden by the Pope Gregory VII.
R. 1079-1084

Blot Sven
Son till Håkan Röde och Inge den äldres syster. Höll fast vid den gamla asareligionen.
Son of Håkan Röde and the sister of Inge the elder.Held on to the old asareligion.
R. 1084-1087
D. 1087

Kol-Erik Arsäll
Blot Svens son. Hade samma tro som fadern. Erkändes som kung av sina trosfränder.
Son of "Blot Sven" Shared the religious belief with his father. Only recognised as a king among the beliver in the old asa religion.
R. 1087

Inge d.ä. Inge the elder. Hans dotter Margareta Fredekulla äktade danske kungen Erik Ejegods bror.

His daughter Margareta Fredekulla married Niels the brother of the Danish king Erik Ejegod
R. 1087-1110
D. 1110

Filippus, Filip.
Son till Halsten.
G med Ingegerd av Norge. Samregent med yngre brodern Inge den yngre.

Son of Halsten. Ruled together with his younger brother Inge the younger.
M.To Ingegerd of Norway.
R. 1110-1118
D. 1118

Inge d.y. Inge the younger.
R. 1110-1125
Dog genom förgiftning. Poisened to death.
D. 1125

Ragnvald, Ragnvald Knaphövde.
Accepterades inte som kung. Mördad av västgötarna vid Karlebytinget.
Was not accepted as the ruler. He was killed in the meeting "Karleby-tinget" by the westgoths
R. 1125-1126
D. 1126

Magnus Nilson (Nielsen) den starke.
Magnus Nielsen the strong.
Barnbarn till Inge den äldre. Krävde sin rätt till tronen när Inge den yngre hade dött.
Grandson of Inge the elder.
Claimed his right to the throne when Inge the younger died.
R. 1125-1130
D. 1134

Sverkeska ätten. The Sverker dynasti. (Sv)

Erikska ätten.The Erik dynasti. (Er)

Sverker d.ä. Sverker the elder.
Anfader till den sverkerska ätten.
Sverker äktade Inge den yngres änka och hävdade rätt till tronen.Han mördades när han var på väg till kyrkan juldagen 1156.
The ancestor of the Sverker dynasty.
Sverker married Inge the yougers widow and claimed his right to the throne.He was murderd ChristmasDay when he was on his way to church.
GM:
1. Inge d.y:s änka / the widow of Inge the younger.
2. Ulvhild av Norge / of Norway
2. Ricissa av Polen / of Poland.
R. 1130-1150
D. 1156 (Sv)

Erik Jedvardsson, Erik den helige. Erik the holy (S:t Erik).
Erik Jedvardsson blev vald till Svearnas kung år 1150. han hade starkt stöd av kyrkan.Namnet Jedvard indikerar relartioner med England.Han blev dödad i strid med dansken Magnus Henriksson som ansåg att han var arvtagare till tronen.
Erik Jedvardson was elected king 1150. He was also supported of the church. The namn Jedvard indicate relations with England.He was killed in a struggle with the Danish Magnus Henriksson who thought that he was the heir of the throne.
G/M. Kristina.
R. 1158-1160
D. 1160 (Er)

Magnus Henriksson
Släkt med Stenkilska ätten. Valdes till konung 1161. Därefter dödad i ett slag vid Örebro.
Relative of the Stenkil dynasty.Elected king 1161. Shortly thereafter killed in a battle near Örebro.
R. 1160-1161
D. 1161

Karl Sverkersson
Son till Sverker d.ä. Kallade sig som konung "Götars" och "Svears" konung. Karl Sverkersson blev dödad av Knut Eriksson son till Erik den Helige 1167.

Son of Sverker the old. Called himself king of "Götar" and Svear. He was killed by Knut, son of Erik Jedvardsson.
G/M Kristina.
R. 1161-1167
D. 1167 (Sv)

Kol och/and Burislev
Kol var son till Sverker den gamle och andra hustrun Ulvhild från Norge. Provinsregent.
Kol was son of Sverker the old and his second wife Ulvhild from Norway. Province ruler.
R 1167-69.
Burislev var son till tredje hustrun Richissa av Polen och Sverker den gamle.
Burislev was son of the third wife of Sverker the old Ricissa from Poland.
Province ruler.
Båda besegrades av Knut Eriksson.
Both were defeated by Knut Eriksson.
R. 1168-70 (Sv)

Knut Eriksson
Son till Erik Jedvardsson och hans hustru Kristina.
Son of Erik Jedvardsson and his wife Kristina.
R. 1169-1195
D. 1195 (Er)

Sverker d.y. Karlsson. Sverker the younger Karlsson.
Son till Karl Sverkersson och Kristina Stigsdotter. Besegrade1205 Knut Erikssons söner vid slaget vid Älgarås i Västergötland. Tre av sönerna dödades vid slaget en son, Erik Knutsson, överlevde och flydde till Norge. Averker d.y Förlorade kungatiteln till Erik Knutsson i samband med slaget vid Kungslena gård i Västergötland.

Son of Karl Sverkersson and his wife Kristina Stigsdotter. In 1205 in the battle of Älgarås in Västergötland he killed three sons of Knut Eriksson. The fourth son Erik Knutsson managed to escape and fled to Noway.
Sverker lost his royal title When he later lost the battle of the kingscourt at Kungslena in Västergötland.
GM
1. Benedikta Ebbesdotter.
2. Ingegärd Birgersdotter.
R. 1195-1208
D. 1210 (Sv)

Erik Knutsson.
När Sverker Karlsson stupade 1210 i slaget vid Gestilren i Västergötland kan ingen konkurrera med Erik Knutson om kungamakten. Den förste svenske kung som kröntes i Uppsala.

When Sverker Karlsson 1210 was killed in the battle of Gestilren in Västergötland Erik Knutsson became the supreme claimant to the throne. Erik was the first Swedish king crowned 1211 in Uppsala.

G. Ricissa av Danmark.
M. Ricissa if Denmark.
R. 1208-12

D. 1216 (Er)

Johan Sverkersson Unge.
Son till Karl Sverkersson Kung vid 15 års ålder. Död av sjukdom vid 21 års ålder.
Son of Karl Sverkersson. Appointed King at the age of 15. Dead in disease by the age of 21.
R. 1216-1222.
D. 1222 (Sr)

 

 
 

 

 

 

1222-1369

Erik Eriksson (Erik Läspe och halte)
(Erik Lisp and Limb)
Son till Erik Knutsson och Ricissa av Danmark. Kung vid sex års ålder.Tills han var myndig överlämnades regerandet till rådgivare Bland andra biskopen av Skara. Besegrades av Knut Långe och förlorade tronen 1229. Återtog den 1234.

Son of Erik Knutsson and Ricissa of Denmark. King at the age of six.
Until he was on age the ruling was handed over to advicers among others the bishop of Skara. Defeated by Knut Långe and lost the throne 1229. Regained the throne 1234
F/B. 1216
G/M. Katarina.
R. 1222-1229
D. 1250 (Er)

Knut Holmgersson (Långe) (The tall)
Släkting till Erik Läspe och halte.
Relative of Erik Lisp and limp.
GM. Helena Filipsdotter av/of Sko.
R. 1229-1234
D. 1234 (Er)

Holmger Knutsson
Utnämnd till kung efter sin faders död. Holmger förlorade tronen samma år vid slaget i Sparrsätra vid Enköping. 1247 besegrades Holmger åter av Erik Läspe och Halte. Avrättad år 1248 av Sveriges Jarl, Birger Jarl

Appointed King after his fathers death. Although Holmger lost the throne same year in the battle of Sparrsätra near Enköping. In 1247 Holmger was once more defeated by Erik Lisp and Limp.
In 1248 Birger Jarl,ruling Swedish national Jarl had Holmger executed.
R. 1234
D. 1248 (Er)

Erik Eriksson (Erik Läspe och halte)
Regerade andra gången 1234-1250.
Ruled a second time 1234-1250.
D 1250 (Er)

Folkungaätten.
The Fokunga dynasti.

Valdemar Bigersson
Valdemar valdes till konung när han var tolv år. Hans mor Ingeborg var syster till Erik läspe och halte, Hans far Birger Jarl Sveriges Jarl var Sveriges verklige regent. Först 1266 efter faderns död blev Valdemar regerande kung. År 1275 gjorde de yngre bröderna Magnus (Ladulås) och Erik uppror mot Valdemar. Vid slagetvid Hova i Västergötland förlorade Valdemar kronan och tronen till sin bror Magnus Ladulås.

Valdemar was appointed king at the age of 12. His mother Ingeborg was the sister of Erik lisp and limp.His father Birger Jarl the Swedish national Jarl was the chief guardian and the real ruler until 1266. After his farhers death Valdemar became the ruling king. In 1275 the younger brothers of Valdemar Magnus (Ladulås) and Erik revolted against Valdemar. In the battle of Hova i Västergötland Valdemar lost his crown and trone to his brother Magnus Ladulås.
G.1.Sofia av Danmark
  2.Lucardis av Schwerin.
M.1,Sofia of Denmark.
  2.Lucardis of Schwerin.
R.1260-1275.
F/B1240.
D.1302.

Magnus Ladulås
Yngre bror till Valdemar Andre son till Birger Jarl.Far till Birger Magnusson.
Younger brother of Valdemar .Second son of Birger Jarl. Father of Birger Magnusson.
G/M. Hedvig av/of Holstein.
R. 1275-1290
D. 1290

Birger Magnusson
Blev kung vid 10 års ålder i samband med faderns död.Torgils Knutsson blev främste förmyndare.I samband med kröningen fick bröderna Erik och Valdemar Södermanland och Finland som hertigdömen. År 1306 samlades bröderna på gården Håtuna i Uppland. Kung Birger fängslades av sina bröder och insattes som fånge i Nyköpingshus . Händelsen kallas "Håtunaleken". År 1308 delade kung Birger Sverige med sina bröder och släpptes från fängelset.
Freden mellan bröderna förlorades dock. År 1317 fängslade kung Birger sina bröder på Nyköpingshus. Han satte dem i den mörkaste torn källaren och kastade nyckeln till fängelset i den närbelägna ån. Bröderna svalt till döds i sitt fängelse. Händelsen kallas "Nyköpings gästabud". Vänner och anhängare till Erik och valdemar tvingade Birger bort från tronen. Han lämnade sitt tidigare kungarike och flydde till Danmark.

At the age of 10 the father of Birger died. Birger was suddenly the king but to young to reign without his chief guardian Torkel Knutsson. When Birger was crowned king his brothers Erik and Magnus were appointed dukes of Södermanland and Finland.
In the year 1306 the brothers gathered at the court Håtuna in Uppland. Erik and Magnus had their brother the king prisoned and sent to a castle called Nyköpingshus.This event is known as "Håtuna leken".
In year 1308 Birger decided to share his kingdom with his brothers and was therefore dismissed from prison. But the peace was soon lost. 1317 king Birger had his brothers prisoned in Nyköpingshus . According to tradition king Birger locked up his brothers in the deepest towercellar an threw away the keys in the nearby floating river. His two brothers then was doomed, starwing to death. The event is called "Nyköpings gästabud". Friends and followers of Erik and Valdemar forced Birger from the throne. He left his fomer kingdom and fled to Denmark.
F/B 1280.
G. Mareta av Danmark.
M. Mareta of Denmark.
R. 1290-1318
D. 1321

Magnus Eriksson
Magnus var son till den fängslade och dödade hertig Erik. Utsågs endast tre år gammal till kung. Hans huvudförmyndare var modern Ingeborg av Norge. Eftersom Magnus även var dotter son till Norske kungen Hålegg blev han arvtagare till norska tronen. Norge och Sverige förenades därför i personal union.
År 1336 kröns Magnus till Sveriges Norges och Skånes koung.
År 1443 vid ett möte vid Varbergs fästning avträder Valdemar Atterdag Skåneland för evig tid. Magnus Erikssons söner, Erik och Håkan utsågs till tronföljare i Sverige och Norge.
År 1355 tog Håkon Manusson över regeringen i Norge. Unionen upphörde.
År 1356 utsågs Erik av adeln till Magnus medregent. Erik dog år 1359 och Magnus var åter ensam regent i Sverige. 1362 valdes Håkan som kung även i Sverige. Han äktade 1363 Valdemar Attedags 10-åriga dotter Margareta.

År 1364 valdes Albrekt d.y. av Mecklenburg till Svensk kung.

Magnus was a son of the prisoned and killed duke Erik. At the age of three his was appointed king. His mother Ingeborg of Norway was his chief guardian. Since Magnus was a son of the daughter of the Norwegan king Hålegg he also inhertited the throne of Norway. Therefore Sweden and Norway thereafter were ruled as personal union. In the year 1343 a meeting was held at the fortress of Varberg. Valdemar Atterdag promised to give up his claims of Scania for ever. The two sons of Magnus Eriksson Erik and Håkan (Hakon)were appoited inheritants of the thrones in Sweden and Norway.
In the year 1355 Hakon Manusson owertook the ruling in Norway. The Union was abolished.
1356 Erik was appointed of the nobility to rule together with his father. But Erik died in 1359 and Magnus was again the one and only ruler of Sweden. In 1362 Hakon was elected king in both Sweden and Norway. In the year 1363 he married, Margareta, the ten year old daughter of Valdemar Attedag. But in 1364 Albrekt the younger of Mecklenburg was elected king of Sweden.
F/B 1316
R. 1319-1356.
(1359-1364)
G/M. Blanche av/ of Namur, Blanka av Namur.
D. 1374

Erik Magnusson
Son till Magnus Eriksson. 1355 eller 1356 utsågs han till samregent med sin far Magnus Eriksson. Han dog oväntat 1359 vid tjugo års ålder. Enligt traditionen blev han förgiftad av sin moder Blanka av Namur. Magnus återtog styrelsen.

Son of Magnus Eriksson. In 1355 or 1556 appointed ruler together with his father Magnus Eriksson. He suddenly died 1359 at twenty years of age. according to tradition he was poisened to death by his morher Blanka of Namur.Magnus regained the ruling.
F/B 1339
G/M Beatrix av/of Brandenburg.
R. 1556-1359
D. 1359

Håkan
Magnusson d.y.
Hakon Magnusson the younger.

Son till Magnus Eriksson. regerade tillsammans med sin far fram till 1362 då han valdes till kung av både Sverige och Norge. År 1361 lhade han låtit fängsla sin far men de försonades året därefter 1362.
Son of Magnus Eriksson ruled together with his father until 1362 then he was elected king of both Sweden and Norway. The year before he had his father prisoned but they reconciliated the year after in 1362.
F/B 1340
G/M Margareta av Danmark. Margareta of Denmark.
R. 1362-1364
D. 1380

Albrekt av Mecklenburg. Albrekt of Mecklenburg.
Son till hertigen Albrekt I av Mecklenburg och Eufemia syster till Magnus Eriksson.

Son of the duke Albrekt I of Mecklenburg an his wife Eufemia. She was the sister of Magnus Eriksson.
F/B 1340
G/M
1. Richardis av/of Schwerin.
2. Agnes av/of Braunschweig.
R. 1364-1389
D. 1412

Nästa/next
Unionstid och unionsregenter
Union times and unionrulers.

Inger Lin Söderberg-Lidbeck Notisa copyright 2007. 

 


 Copyright information

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2007
ALLT MATERIAL PÅ DESSA SIDOR OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK. OTILLÅTEN ANVÄNDNING DEBITERAS.
  

 


Nytt och gammalt om vartannat - Det kungliga barnets namn 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007-2012 © Notisa Swedensite
 

 

 

 

 

NOTISA
Copyright © 2012
Ingår i Svenska Swedensite-Southhill gruppen
Part of the Swedish Swedensite-Southhill group