media-agentur media-agency

About Notisa Media Agency
International press agency


Provider of information and pictures concerning Sweden and the Nordic countries.

Nordic tradition, calendar facts, pictures from nowadays and the past, health and cure.

Websites notisa.com, notisa.net, notisa.org, notisa.se is protected on international copyright and international laws.

Terms of Use and Disclaimers

The name of Notisa is protected by international and Swedish law on copyright grounds. Notisa is also holder of international picture rights and rights of journalistic works.

Notisa maintains this Site in an attempt to provide you with information on tradition calendarfacts and saints feasts Days. In addition, this Site can be used to convey information about Notisa Picture gallery and journalistic works and services to execute online transactions. Notisa requires that all the visitors to the Notisa Site(s) on the Internet adhere to the following rules and regulations. By accessing the Notisa sites, the site visitor indicate acknowledgement and acceptance of these following Terms of Service. Please read them carefully. If You do not wish to be bound by the terms following, You may not access or use the Notisa sites.

Notisa reserves the right to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Site for any reason. Notisa likewise may change the terms and conditions from time to time.

The contents of the Notisa sites, including text, graphics, images, icons and logos, editorial contents, software, ideas, htmlbased computer programs are protected by copyright and international laws. The contents belong to Notisa or to others as indicated. The information and materials contained in the Notisa Site may not be downloaded, copied, modified, displayed, distributed, published, reproduced, reused, sold or used to create a derivative work or otherwise used for public or commercial purposes without the express written permission of Notisa.

Illegal publishing of Notisa's texts and immages will be charged double.

 

 

© Notisa
All Rights Reserved.

Return

Om Notisa Media Agentur
Internationell pressagentur


Tillhandahåller information och bilder om Sverige och de nordiska länderna.

Nordisk tradition, kalenderfakta, bilder från nutid och det förflutna, hälsa och botande.

Webbplatserna Notisa.com, Notisa.net, Notisa.org, Notisa.se skyddas av internationell copyright och internationella lagar.

Regler och villkor för användning av Notisas siter

Notisa är skyddat av internationell och svensk copyright-lag. Notisa är också internationell rättsinnehavare till bilder och journalistiska arbeten.

Notisa upprätthåller sina siter som ett led i sin verksamhet som är att tillhanda information beträffande tradition, kalenderfakta och bilder. I relation till detta kan siten användas för att överföra information om Notisas bildgalleri och journalistiska tjänster och för att utföra online transaktioner. Notisa anmodar alla sina besökare till Notisas siter .com .net .org och .se via Internet att beakta följande regler och restriktioner. Genom att besöka Notisas siter, anses besökaren vara införstådd med och acceptera dessa följande regler och villkor. Läs dem därför mycket noga. Om Du inte önskar att bindas av Notisas regler har du inte tillstånd att använda Dig av Notisas siter.

Notisa har rätten att modifiera eller avbryta helt eller temporärt sina siter oavsett skäl. Notisa kan även utan förvarning förändra villkor och användarregler.

Innehållet i Notisas siter, inkluderande text, grafik, bilder, ikoner och logotyper, redaktionellt innehåll, idé, mjukvara, htmlbaserade program är skyddade av copyright och internationella lagar. Innehållet tillhör Notisa och övriga av Notisa anlitade företag och personer. Informationen och materialet använt av Notisa får ej laddas ner, kopieras, modifieras, visas, distribueras, publiceras, reproduceras, återanvändas, säljas eller användas för att skapa eller derivera arbeten eller på andra sätt användas offentligt eller kommersiellt utan skriftligt tillstånd av Notisa.

Otillåten användning av Notisas texter eller bilder debiteras med minst 100 % tillägg på ordinarie priser för publicering. Otillåten användning av Notisas material i reklam och marknadsföring polisanmäls.

 

© Notisa
All Rights Reserved.

Åter