MARS Märkesdagar Helgondagar - Saints' Feast Days
 

NOTISA
Notisa.se
Notisa.com
 
Copyright Notisa © 2008 
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:

Notisa home 
Nyheter
Aktuellt
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Rese ABC
Väder och rymd
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Upphovsätt på internet
 

@-kontakt  
NORDICSITE
Webmagasin
 
NORDICBIZ
Nordic biz to biz
 
NOTISA
Hälsa kalenderfakta och mediebyrå
NORDICSHOP
Webshop
 
SWEDENSITE
Svensk portal
Swedish Gateway
 
SWEDENSITE.NET
webdesign
DESIGN SWEDEN
Svensk design
SWEDENSHOP
Webshop
 
SWEDENSPORT
Svensk sport 
SUND1
Region Malmö Köpenhamn
GRINDSLANTEN
webbgalleri med inriktning på folklig kultur
HEMHUS
Hus och hem i miljö och hälsoperspektiv
LYCKAN
Tursajten

 

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten.Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)

All rights reserved do not use text or pictures from this site without written permission from Notisa mediaarchives. 

Copyright Notisa © 2008 
 
Svensk Hof Calender år 1823
Mars - Vårmånad
Swedish "Hof Calender" 1823
Mars - The month of Spring
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:
Copyright Notisa © 2008 

 
 
 
  Copyright 2008 © Notisa
 
 
 
Medeltida helgondagar och traditioner
Medieval Saints' Feast Days and traditions
Januari/January Februari/February
Mars April
Maj/May Juni/June
Juli/July Augusti/August
September Oktober/October
November  December
 
Copyright sammanställning och text Notisa / Inger Lin Söderberg-Lidbeck © 2008
Publicering utan tillstånd från Notisa debiteras.
MARS
Medeltida helgondagar och gamla kalendertraditioner i Sverige
Medieval Saints' Feast Days and old calendar traditions in Sweden
1.3 S:t Albius. Biskop av Angers i västra Frankrike. Han utförde många mirakel under sin livstid. Han betraktades som skyddshelgon för de blinda barnen. D 549.
St. Albinus. Bishop of Angers in westren France. He perfomed many miracles during his liftime.He was patron saint of the blind children. D 549.
2.3 S:t Simplicius var påve vid väst-romerska rikets fall. Han försökte upprätthålla påvlig auktoritet i det västromerska rikets territorium. Dog efter lång tids sjukdom. D 483.
St. Simplicius was pope when the western Empire collapsed. He tried to maintain papal authority in the Western Empire terretory. He after a long time illness. D 483.
3.3 S:t Cunigunda, Litauens helgon. Hon var dotter till den förste greven av Luxenburg. Hon ingick äktenskap med Henry hertigen av Bavaria (S:t Henry)Vilken senare blev kung. S:t Cunigunda hade givit löfte om att leva som jungfru innan hon ingick äktenskap. Efter makens död tog hon slöjan och inträdde i det kloster som hon låtit uppföra för Benedictinordens nunnor. D 1040.
St. Cunigunda. Patroness of Lithuania, Daughter of the first count of Luxemburg. She was married to Henry duke of Bavaria (St. Henry), who later was chosen King. St. Cunigunda had made a vow of virginity before marriage. After her husbands death she adopted the veil and entered that same monastery which she had built for Benedictine nuns. D.1040.
4.3 S:t Hadrianus (Adrian)var biskop av kunglig familj. Men han tog avsked för att missionera i Skottland och Irland. Han mördades av danska vikingar. D 875.
St. Hadrianus (Adrian), bishop of royal family. He resigned in order to serve as a missionary in Scotland and in Ireland. He was murdered by Danish Vikings. D 875.

S:t Lucius, romare som efträdde påven Cornelius. Han regerade endast under nio månader. D 254.
St. Lucius, Roman who succeded Pope Cornelius. He ruled only nine months.D 254
5.3 S:t Conon. Trädgårdsmästare i Carmel i Pamphylla. Dog som martyr. D 250.
St. Conon. A gardener at Carmel in Pamphylia. Died as a martyr. D 250.
6.3 S:t Fulgentius. Biskop i Tunisien född i Kartago. D 533.
St.Fulgentius Bishop in Tunisia born in Carthage. D 533.
7.3 S:t Perpetua och Felicity. Legenden om S:t Perpetua och S:t Felicity och deras martyrskap var mycket populär under tidiga århundraden. Både S:t Perpetua och S:t Felicity var unga mödrar med samma öde. Även om Felicity var slavinna och Perpetua var en fri och välbärgad kvinna delade de tro och övertygelse. De stod sida vid sida i sitt i martyrskapet. Perpetuas sista ord var: " Var fasta i tron och älska varandra."D 203.
St.Perpetua and St. Felicity The legends concerning Perpetua and Felicity and their martyrdom was wery popular in the early centuries. Both St. Perpetua and St. Felicity were young mothers with the same destiny. Although Felicity was a slave and Perpetua was a free wealthy women they both shared faith and conviction. The two of them stood side by side as martyrs.
Perpetua's last words were "Stand fast in the faith and love one another." D 203.
8.3 S:t Philemon, född på Irland. Missionär och biskop i Tyskland. D 686.
St. Philemon born in Ireland. Missionary and bishop in Germany. D 686.
9.3 Fyrtio soldatmartyrers dag. Dies XL militium
Forty martyrs soliders Day. Dies XL militium
10.3 S:t Apollonius. Aollonaris var en romersk senator. En av hans slavar angav honom som kristen. Apollonus arresterades och hans slav dödades. Apollonius vägrade att förneka sin Gudstro. Hans fall överlämnades till den romerska senaten. Där i en debatt försvarade Apollonius sin tro. Oaktat hans ansträngningar blev Apollonius dömd och halshuggen. D 175.
St. Apollonius. Apollonius was a Roman senator. One of his slaves denounced him as a Christian. Apollonius was arrested and his slave was put to death. Apollonius refused to deny his faith in God. His case was remanded to the Roman senate. There in a debate Apollonius defended his faith. Although his efforts Apollonius was condemned and beheaded. D 175.
11.3 S:t Vindician föddes i Frankrike utnämnd till biskop. Han var i opposition till den frankiske kungen.S:t Vindician dog under ett besök i Bryssel. D 712.
St. Vindician, Born in France. appointed bishop. He was in opposition to the Frankish king. St. Vindician died while he was visiting Brussels. D 712.
12.3 Gregersmäss. I de nordiska länderna ansågs Gregersmässsan vara den första riktiga vårdagen.
S:t Gregorius den store föddes i Rom. Han fader Gordianus var en välbärgad och mäktig senator. När Gordianus dött lät sonen Gregorius ändra fadershuset till ett Benediktinkloster. Senare valdes Gregorius till påve av Roms präster och invånare. Gregorius har på ett bestående sätt bidragit till förändring av den Romersk katolska mässan och dess lithurgi. S:t Gregorus är lärarnas skyddshelgon. D 604.
Gregorimass. In the Nordic countries Gregersmass was considered as the fisrt day of spring.
St. Gregorius the Great was born in Rome. His father was Gordianus a weathy and powerful senator. When Gordianus died his son Gregorius changed his fathers house to a Benedictine Monastery. Later St. Gregory was chosen Pope by the priests and people of Rome.
St. Gregorus contribution to and his changes of the Roman catholic Liturgy and the mass are still lasting.
St. Gregory is the patronsaint of teachers. D 604.
13.3 S:t Nicephorus var patriark av Konstantinopel och dog som martyr. D 829.
S:t Nicephorus was patriarch of Constantinople and died as martyr. D 829.
14.3 S:t Mathilda kallades även Mechtild och Maud. Hon var moder till Otto den store och Henry hertig av Bavaria. D 968.
St. Mathilda was also known as Mechtildis and MaudShe was mother of Otto the Great an Henrt duke of Bavaria. D 968.
15.3 S:t Christhoper var en en av de martyrer som dog under kejsar Decius tid (249-251). Enligt legenderna bar S:t Christopher ett barn över en flod. Barnet var mycket tungt vilket förklarades av att barnet egentligen var Jesus Kristus som bar hela världen på sina axlar.
St. Christhoper martyr who died during emperor Decius (249-251) reign. According to legends St. Cristopher carried a child across a river. The child was very very heavy. The child was no one else than Jesus Christ carrying the weight of the whole world upon his shoulders.
16.3 S:t Heribertus född i Worms tysk ärkebiskop. D 1022.
St.Heribertus born i Worms Archbishop in Germany. D 1022.
17.3

S:t Gertrud av Nivelles var abbedissa i det kloster i Nivelle som hennes mor Itta hade grundat. D 659.
St. Gertrude of Nivelles was abbess of Nivelles. The monastry founded by her mother Itta. D 659.

S:t Patrick, Irlands apostel. Han var född i Kilpatrick nära Dumbarton i Skottland år 387. Han dog i vid Saul Downpatrick, Irland den 17 mars år 461. S:t Patrick av Irland är ett av väldens mest populäraste helgon.
St. Patrick, apostle of Ireland. He was born at Kilpatrick near Dumbarton in Scotland in the year 387. He died at Saul, Downpatrick, Ireland, March 17 in 461. St. Patrick of Ireland is one of the world's most popular saints.

18.3 S:t Edward. Edward var äldste son till Edgar kung av England. Han lät döpa sig till kristen. När hans far dog blev han vald till kung. Hans styvmor önskade hellre se sin egen son Ethelred som kung. Efter tre års regering mördades Edward. D 978.
St. Edward St. Edward was eldest son of King Edgar of England. He was baptized christian and was elected king after his fathers death. Alhough his stepmother wantetd the throne for her orwn son Ethelred. Edward was murdered after only three years of ruling. D 978.
19.3 S:t Joseph snickaren Junfru Marias make och Jesus fosterfar.
St. Joseph the carpenter. Husband of Virgin Mary and the foster father of Jesus.
20.3 S:t Joachim. Enligt traditionen var Joachim och Anna föräldrar till jungfru Maria.
St. Joachim. According to tradition Joachim and Anna were the parents of Virgin Mary.
21.3 Bengtsmässa. S:t Benedict av Nursia var bror till Scholastica. Född i Nursia, Italien. han kom att kallas klosterväsendets fader. Hans rykte om helighet visdom och mirakel spreds vida omkring. År 525 bosatte han sig vid Monte Cassino och började uppföra det kloster som skulle bli födelseplatsen för klosterväsendet. D 543?
Benedicusmass St. Benedict of Nursia vas brother of Scholastica. Born in Nursia in Italy. Called the Father of Western monasticism. His reputation for holiness wisdom and miracles were spread far and wide. In 525 he settled at Monte Cassino there he began to build the monastery that was to be the birthplace of Western monasticism. D 543?
22.3 S:t Victor dog som martyr i Afrika under kejsar Trajanus Decius regeringstid. D 250.
St. Victor died in Africa as martyr during the reign of Emperor Trajanus Decius. D 250.
23.3 S:t Fidelis, martyr i Afrika. D 300-talet.
St. Fidelis, martyr who died i Africa. D 4th century.
24.3

Gabriel. Ärkeängel. Namnet Garbriel betyder "Guds man" eller "Gud har visat sin makt".
Gabriel. Arcangel. The name Garbriel means "man of God," or "God has shown himself mighty".

S:t Katarina av Sverige, Carharina Wadsteniensis 1330-1381. Hon var dotter till den heliga Birgitta av Sverige. Hon begav sig till Rom år 1348 där hon stannade hos sin mor i 25 år. När den heliga Birgitta dog återförde Katarina sin mors kropp till Sverige för att den sedermera skulle begravas i klosterkyrkan i den orden som den heliga Birgitta hade grundat. År 1375 återvände Katarina till Rom för att genomdriva kanoniseringen av modern.
St. Catherine of Sweden Carharina Wadsteniensis 1330-1381 the daughter of saint-Bridget (St. Birgitta) of Sweden. She went to Rome in 1348, where she stayed together with her mother för twenty-five years. When Bridget died, Catherine took her mother's body back to Sweden, in order to later burying it at Vadstena, in the convent of the Order which Bridget had founded. In 1375 Catherine reutned to Rome in order to promote the canonisation of her mother.

25.3 Marie bebådelsedag. Annuntiatio Mariae.
Annunciation of the Lord.
26.3 Emanuel. Enligt Matteusevangeliets första kapitel uppenbarade sig en Herrens ängel för Josef i en dröm och sade till honom "Joseph, son av David, tveka inte att gifta dig med Maria eftersom det som växer i henne har sitt ursprung i den Helige Ande. Jungfrun kommer att föda ett barn en son med namnet Emmanuel vilket betyder - Gud med oss."
Emanuel. According to Matthew 1
an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel, which means - God with us."
27.3 S:t Rupert var missionär och sedermera biskop i Worms Tyskland. Grundade en kyrka ett kloster och en skola i Salzburg Österrike. D 717.
St. Rupert missionary who became bishop in worms in Germany. He founded a church, a monastery, and a school in Salzburg, Austria. D 717
28.3 S:t Malcus en av de sju sovarna s:t. Maximian, Malchus, Martinian, Dionysius, John Serapion, and Constantine (se den 27 juli) Alla blev matyrer under när Decius var kejsare. D 250
St. Malcus one of "The Seven Sleepers" St. Maximian, Malchus, Martinian, Dionysius, John Serapion, and Constantine. (See also July 27). All o them martyrs when Decius was emperor. D 250.
29.3 S:t Jonas Egyptisk munk av persiskt ursprung. Han tjänade som trädgårdsmästare i 85 år. Han dog som martyr. D 300-talet.
St. Jonas was an Egyptian monk with Persian ancestors. He served as a gardener for eighty-five years. He died as a martyr. D 4th century.
30.3 S:t Quirinus martyr under kejsar Diokletianus tid (243-316). Det finns två legendversioner beträffande S:t Quirinus liv. Enligt den ena var han en kroatisk biskop enligt den andra var han en romare som dog martyrdöden.
St. Qurinus matyr during emperor Dicletianus reign (243-316). There are two versions of legends about the life of St.Qurinus. According one legend he was a Croatian bishop, accordin another legend he was a roman.
31.3 S:t Amos föddes i Tekoa nära Betlehem. Amos bok återfinns i Gamla testamentet. Han levde under åttonde århundradet f.Kr.
St. Amos was born in Tekoa near Betlehem. His book of Amos is part of the Old Testament. Amos lived during the nienth century B.C.
  V.g. notera att denna helgonkalender är en traditionell lokal svensk-nordisk version av den romersk katolska helgonkalendern.
Please notice that this Saint calendar is a local Swedish and Nordic traditional version  of the Roman Catholic Saints Feast Days calendar.
 
 
 
Hunddagar luddenätter och himmersdagar
Märkesdagar enligt folktro och kalendrar
Januari
Röd himmel nyårsdag lovade krig och oväder. Om solen sken Pauli dag den 25 januari blev det goda skördar. Detsamma gällde om solen sken Vincenti dag den 25 januari. Den 2, 7, 8 och 15 var förkastade dagar för den som sökte läkedom. 
Februari 
Frost Sankt Peders natt den 22 februari förebådade trettio nätters hård frost. Sjunde dagen i månaden var farlig dag för bot av sjukdom.
Mars 
Om Sankt Bengts dag den 22 mars var våt blev våren regnrik. Klar Vårfru dag den 25 mars lovade ett gott år. Om det var frost under vårfru natt blev det frost i fyrtio nätter. Den 15, 16, 17 och 18 var farliga dagar för läkedom.
April
Sankt Marci dag den 25 april var gångardag. Under den katolska tiden välsignades marker och grödor denna dag av prästen. Som vädret var denna dag skulle det bli under trettio dagar framåt. Den 7 och 25 april var det olämpligt att åderlåta sig.
Maj 
Om kreatur föll under Ludde nätterna, dvs. de två nätterna före och efter Philippi den 1 maj, förebådades död i djurbesättningen. Om det regnade vid Urbani dag den 25 skulle det bli mycket ogräs i åkrarna. Den 7, 15 eller den 17 skulle man inte låta blod eller taga läkedom.
Juni
Midsommarnatten var orakeltid. Då visade sig framtiden för den som förstod sig på att tyda tecknen. Johannes Döparens dag den 24 juni Midsommardagen var också orakeldag då framtiden kunde utluskas. Åskade det var svår sjukdom bland allmänheten att vänta. Sådant som vädret visade sig denna dag skulle det bli under resten av sommaren. Den 9 borde ingen åderlåta sig.
Juli
Om det regnar Sankt Margarethas natt den 20 juli blir det ett dåligt år för nötter och vissa bär. Åskar det under denna natt får bonden ett bra kornår. Men för folket stundar sjukdomstid. Hunddagarna eller som vi kallar det rötmånaden ansågs vara en farlig tid då mycket oknytt och otyg var i farten. Den 1, 15 och 17 var olämpliga datum för att söka läkedom med åderlåtning och medikamenter.
Augusti
Om solen sken den 15 augusti som var jungfru Marias himmelsfärdsdag lovades goda skördar av bär och frukt. Äskade det denna månad den 15, 19 eller den 20 kunde svåra sjukdomar och farsoter vara att vänta. Dessa dagar skulle ingen läkedomsbot sökas.
September
Sankt Mikaels dag eller Mickelsmäss skulle man plocka ett vinteräpple eller ett ekollon och titta efter om det var maskstunget. Om så var fallet väntade en snörik vinter. Om det åskade någon av de fyra Himmerdagarna den 18, 19, 20 eller den 21 september, väntade stor skörd samt herredöd påföljande år. Herredöd var ett begrepp som betecknade farsoter. Dessa dagar var också olämpliga för läkedomsbot.
Oktober
Om lövfällningen gick långsamt väntade en lång och kall vinter. Oktober var slaktmånad och det fanns de som passade på tillfället att försöka sia om framtiden genom att granska slaktdjurens inälvor. Den 6 oktober borde man akta sig för åderlåtning och läkedom.
November
I november skulle man gå i skogen och skära sig en bit bark av ett träd. Helst skulle det vara en bit ek eller bokbark men det gick an även med andra sorter. Var barkbiten torr lovades varm vinter var barken våt blev vintern kall. Om sankt Mårtens dag inföll en fredag väntade dålig skörd kommande år. Åskade det Mårtens dag väntade goda tider. Den 16 och 17 november var dåliga dagar för åderlåtning och annan sjukdomsbot.
December
Julnatt och juldag var orakeltid då den som var synsk kunde ta veta hur framtiden skulle bli. Om julaftonen och julnatten var klara väntade ett bra år utan missväxt. Blåste östanvind förebådades kreatursdöd. Västanvind varnade för död bland furstar och mäktiga män. Om juldagen inföll en söndag väntade ett bra år med varm och tjänlig väderlek för grödor, djur och människor. Den 16 och 17 skulle inte åderlåtning eller annan läkedom brukas.
 
Copyright sammanställning och text Notisa / Inger Lin Söderberg-Lidbeck © 2008
Publicering utan tillstånd från Notisa debiteras.
 
KALENDERFAKTA /CALENDAR FACTS 
Januari/January 
Februari/February
Mars/March
April 
Maj/May
Juni/June
Juli/July 
Augusti/August
September
Oktober/October
November
December
I backspegeln
Namnsdagar /Name Days
Helgondagar/Saints' Feast Days
Nobel 
Marknader/Fairs
Copyright Notisa © 2008 
 

 Copyright information

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2007
ALLT MATERIAL PÅ DESSA SIDOR OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK. OTILLÅTEN ANVÄNDNING DEBITERAS.
  

 


NOTISA
Copyright 2008
 

Tillbaka / back to main page